Tiesvedības maksa

Prasības summa ir:

prasības par naudas piedziņu - piedzenamā summa,

prasības par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdēta darījuma summa,

prasības, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.

prasības par īpašuma tiesībam uz nekustamo mantu - tās vērtība, bet ne mazāka par kadastrālo vērtību,

Prasības par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem,

Prasības par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtiba,

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 80 EUR apmērā . Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 25 EUR stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.

Ja lietā ir vairāk nekā divi atbildētāji, papildus tiesvedības maksai un šķīrējtiesnešu honorāram par katru atbildēāju ir jāpiemaksā summa 15 EUR apmērā.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Par arhīva lietas, t.i. lietas, kuras izskatīšana pabeigta ar šķīrējtiesas nolēmumu, materiālu kopijas, tai skaitā papildus šķīrējtiesas nolēmuma kopijas, izgatavošanu, maksājama maksa 0,50 EUR par lapu.