Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamību turpmāk varēs apstrīdēt arī vispārējās jurisdikcijas tiesā

28 Nov Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamību turpmāk varēs apstrīdēt arī vispārējās jurisdikcijas tiesā

Šodien, 2014.gada 28.novembrī Satversmes tiesa pasludinājusi spriedumu lietā Nr.2014-09-01, ar kuru atzina par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Šķīrējtiesu likuma 24.panta pirmo daļu un Civilprocesa likuma 495.panta pirmo daļu, kas noteic, ka par strīda pakļautību lemj pati šķīrējtiesa, arī gadījumos, kad kāda no pusēm apstrīd šķīrējtiesas līguma esamību vai spēkā esamību. Satversmes tiesa atzina minētās normas par neatbilstošām tiktāl, ciktāl tās liedz vispārējās jurisdikcijas tiesā apstrīdēt šķīrējtiesas kompetenci.

Minētā Civilprocesa likuma norma līdz šim praksē bija radījusi lielas problēmas gadījumos, kad kāda no pusēm uzskatīja šķīrējtiesas līgumu par viltotu vai spēkā neesošu citu iemeslu dēļ un vēlējās apstrīdēt šo līgumu nevis tajā šķīrējtiesā, kas bija „pielīgta” spēkā neesošajā šķīrējtiesas līgumā, bet gan vispārējās jurisdikcijas tiesā, tādējādi nododot strīdu izskatīšanai valsts tiesai. Šādos gadījumos visbiežāk bija jāsastopas vai nu ar atteikumu prasības pieteikumu pieņemt, vai, ja pirmās instances lietu bija pieņēmušas un izskatījušas – ar Augstākās tiesas Senāta nostāju, ka tiesvedība ir izbeidzama, jo strīds ir jāizskata pašai šķīrējtiesai.

Satversmes tiesa, ņemot vērā ciešās saistības koncepciju, nolēma paplašināt prasījumu un atzina arī Šķīrējtiesu likuma 24.panta pirmo daļu, ciktāl tā liedz vispārējās jurisdikcijas tiesā apstrīdēt šķīrējtiesas kompetenci, par neatbilstošu Satversmes 92.pantam.

Kopumā Satversmes tiesas spriedums jāuzteic, jo tas sekmē Latvijas šķīrējtiesas procesa regulējuma izpratni un harmonizāciju ar starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī nodrošina lietas dalībniekiem pienācīgas tiesības gadījumos, kad šķīrējtiesas līgumi ir fiktīvi. Tomēr vienlaicīgi jācer, ka likumdevējs spers nepieciešamos soļus, lai nodrošinātos pret situācijām, kad prāvnieki šo jauniegūto tiesību izlietoto negodprātīgi, piemēram, lai vilcinātu šķīrējtiesas procesu.

Vairāk lasi:

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2014-09-01_PR_par_spriedumu.pdf

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/spriedums-2014_09_01.pdf

Neviens nav publicējis komentāru

Pievieno Komentāru