Klauzula

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi

izšķirts Komercstrīdu šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, pievienojot tai:

1) šķīrējtiesnešu skaits _________ (viens vai trīs);
2) šķīrējtiesas valoda ___________;
3) šķīrējtiesas procesa vieta _____________.

(*) Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai rekomendējošs raksturs.