Zemas izmaksas

Kompetence

Ātrums

Konfidencialitāte

Par mums

Komercstrīdu šķīrējtiesa ir izveidota 2009.gada decembrī. Tā ir nevalstiska, neatkarīga institūcija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas. Strīdu izšķiršana Komercstrīdu šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu, ja vien puses nav vienojušās par citu strīda izšķiršanas kārtību, kā arī ievērojot Civilprocesa likuma Sadaļu par šķīrējtiesu. Komercstrīdu šķīrējtiesas Reglaments izstrādāts vadoties pēc UNCITRAL (ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komiteja) arbitrāžas Reglamenta un Parauglikuma un ievērojot starptautiskos šķīrējtiesas darbības principus. Komercstrīdu šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Komercstrīdu šķīrējtiesā. Uzņēmēju strīdu nodošana izšķiršanai šķīrējtiesās jeb arbitrāžās pasaulē ir plaši izplatīta, jo strīdu izšķiršanai šķīrējtiesā ir vairākas priekšrocības.

Priekšrocības

Kompetence

Šķīrējtiesas kompetence konkrētajā gadījumā. Pēc šķīrējtiesas pamatprincipa – puses izvēlas šķīrējtiesnešus, tās var izvēlēties šķīrējtiesnešus, kuri ir kompetenti konkrētajā jautājumā.

Objektivitāte

Šķīrējtiesas objektivitāte. Katrai pusei ir tiesības izvēlēties vienu šķīrējtiesnesi un ir iespēja izvēlēties par šķīrējtiesnesi ne tikai kompetentu personu, bet arī personu, par kuras objektivitāti nav šaubu.

Konfidencialitāte

Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte pretstatā valsts tiesas publiskumam. Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas, un personas, kas nepiedalās lietā, tajā var būt klāt tikai tad, ja puses tam piekrīt. Šķīrējtiesa nav tiesīga spriedumu nodot atklātībai bez pušu piekrišanas.

Mazāki izdevumi

Mazāki izdevumi. Komercstrīdu škīrējtiesas tiesvedības izdevumi ir līdzīgi valsts nodevas apmēram valsts tiesās, un atkrīt izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci.

Labvēlīga atmosfēra

Iztiesāšana notiek pašu pušu veidotā labvēlīgā atmosfērā.

Valoda

Puses var vienoties par tiesvedības valodu šķīrējtiesā, kā arī par šķīrējtiesas procesa norises vietu

Sprieduma izpilde

Ir nodrošināta šķīrējtiesas sprieduma izpilde citās valstīs saskaņā Ar 1958.gada Ņujorkas konvenciju, kurai ir pievienojusies arī Latvija un vēl vairāk kā 100 valstis.

Šķīrējtiesnešu saraksts

Jānis Grīniņš, Šķīrējtiesnesis, kvalificēts jurists

Mareks Diks, Šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts

Edgars Bārdiņš, Šķīrējtiesnesis, kvalificēts jurists

Jānis Zaķis, Šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts

Lauris Buls, Šķīrējtiesnesis, kvalificēts jurists

Aleksandrs Lācēns, Šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts

Dace Garkāja, Šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts

Egita Peimane, Šķīrējtiesnesis, zvērināta advokāte

Mārtiņš Dambergs, Šķīrējtiesnesis, kvalificēts jurists

Kaspars Novicāns, Šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts

Andris Strazds, Šķīrējtiesnesis, šķīrējtiesas priekšsēdētājs, kvalificēts jurists

Atsauksmes